مشخصات فردی و زندگینامه
نام:علی
نام خانوادگی:گلستانی
نخصص ها:فقه و اصول ، اخلاق و عرفان

زندگی نامه

تحصیلات حوزوی
سال ورود به حوزه 1333 درشهرهمدان/ همان سال شروع به درس خارج 1350،اینجانب شیخ علی گلستانی در سال 1317 در شهر همدان متولد شدم و تحصیلات ابتدائی را در آنجا گذراندم سپس وارد حوزه علمیّه همدان مدرسه آیه ا... آخوند همدانی شدم و بعد از چهار سال به قم مشرف شده به محضر آیه ا... فاضل لنکرانی و جعفر سبحانی رسیدم و ازآنان کسب فیض کرده و سپس به محضر آیه الله العظمی سید شهاب الدین الحسینی مرعشی رسیدم و بعد از ایشان آیه الله گلپایگانی و شیخ جواد تبریزی کسب فیض کردم و در این مدّت اقدام به تألیف این کتب نیز نمودم ضمناً یک کتاب عربی نیز در دست چاپ دارم.